Dodijeljene ARTUR nagrade 2017.

U Zagrebu je 14. studenog 2017. održana ARTUR konferencija s temom Industrija i turizam, na kojoj su dodijeljene ARTUR nagrade za 2017. godinu.
Na natječaj za godišnju nagradu je pristiglo trinaest radova. Dodijeljene su dvije nagrade u kategorijama idejni projekti u arhitekturi i turizmu i realizirani projekti u arhitekturi i turizmu, te dva posebna priznanja u istim kategorijama.

“Dodijeljenim nagradama u ovogodišnjem ciklusu ARTUR 2017 htjeli smo afirmirati projekte koji prije svega donose drugačiji i inovativan pristup; kako tretiranja turističke ponude, tako i njene arhitektonske artikulacije.
Naš izbor trebao bi biti i poticaj i lokalitetima i sadržajima koji nisu sastavni dio konvencionalne i komercijalne ponude, te koji iz tog razloga zahtijevaju i veću odvažnost i veću vještinu i projektanta i investitora.

Visoka arhitektonska produkcija naslonjena na velike budžete uhodanih turističkih kuća i lanaca na jadranskoj obali već se etablirala kao dio turističkog imidža Hrvatske.
Stoga nam se daleko interesantnijim i vrednijim činilo prepoznati neka nova ‘strujanja’ u smislu pojave novih, ili drugačije interpretiranih sadržaja, kao i pojavu nekih novih lokaliteta koji ne pripadaju isključivo jadranskoj obali, već u unutrašnjosti Hrvatske prepoznaju turistički potencijal“, rekli su između ostalog članovi ocjenjivačkog suda, Jasenka Kranjčević, Dafne Berc i Alan Kostrenčić.

U nastavku donosimo dobitnike nagrada s obrazloženjima ocjenjivačkog suda.

Nagrada ARTUR 2017. u kategoriji “Idejni projekti u arhitekturi i turizmu”

KAMP PUNTA NOVA POVLJANA, OTOK PAG
Autori: SKROZ d.o.o
Investitor: NOVA CAMPING D.O.O.

 

 

 

 

 

Projekt Kamp Punta Nova vraća ponovo “u igru” temu kampa, koji se u recentno vrijeme doživljavao tek kao potrošena relikvija masovnog turizma 70-tih i 80-tih godina XX. stoljeća.
Projekt jasno prepoznaje nužnost “up-date”-a takove tipologije u skladu i s današnjim potrebama turizma – aktivan odmor, mobilnost; kao i s današnjim ekološkim standardima – pažnja i briga spram prirodnog okoliša, reduciranje zagađenja fosilnim gorivima, recikliranje otpadnih voda…

Upravo ta re-invencija poznate tipologije na način XXI stoljeća najkvalitetnija je značajka projekta.
Za razliku od neinventivnih i vojnički posloženih kampova iz spomenutih 70-tih i 80-tih, koji su se temeljili isključivo na smještaju i kupanju, kamp Punta Nova iznalazi načina da inventivnom organizacijom i distribucijom sadržaj postavlja organičku cjelinu koja je ne samo “meko” uklopljena u zanimljiv prirodni kontekst, već joj oblikovanjem zajedničkih, javnih sadržaja daje kvalitetu “malog grada”, uspostavljajući jedan posve nov format koji je istovremeno naslonjen na tradiciju (kamene kuće, trg između njih) ali koja isto tako formom kao i interpretacijom pripada sasvim suvremenom izričaju digitalne generacije.

Također valja napomenuti da je Projekt kamp Punta Nova prvi “green field” projekt kampa u Hrvatskoj baziran na primjeni tzv. zelenih tehnologija, te na taj način zacrtava neke nove smjernice turizma koji bi iz puke eksploatacije ljepote prirode, trebao postati njen čuvar.

 

 

Nagrada ARTUR 2017. u kategoriji “Realizacije arhitekture u turizmu”

JAVNA USTANOVA AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC ( o čemu smo pisali ovdje)
Autori: GRAD KARLOVAC
STUDIO 3LHD d.o.o., projekt arhitekture
Investitor: GRAD KARLOVAC

 

Projekt akvarija u Karlovcu svojom arhitektonskom izvrsnošću kao i ambicijom i vizijom ljudi koji ga vode, vraća grad Karlovac; grad kroz koji često putujemo ka nekom turističkom odredištu, a vrlo ga rijetko posjećujemo; na mapu potencijalnih putovanja kao turističko odredište.

Njegovu važnost pronalazimo u izuzetno kvalitetnom afirmiranju zaboravljenog, a iznimno vrijednog prostora u unutrašnjosti Hrvatske.
Akvarij tako predstavlja floru i faunu hrvatskih rijeka i jezera, geološku prošlost, tradicijsku kulturu i povijest porječja četiriju karlovačkih rijeka – Korane, Kupe, Mrežnice i Dobre, prezentirajući je na suvremen i atraktivan način, nenametljivim arhitektonskim izričajem koji inteligentno korespondira i sadržaju koji udomljuje i lokalitetu u kojem se smješta.

Također treba napomenuti da je Aquatika jedini slatkovodni akvarij u Hrvatskoj, te na taj način stvara značajan kvalitativni pomak od stereotipne ponude morskih akvarija.

Ovaj projekt zasigurno najpotpunije pokriva sve kvalitete koje nagrada ARTUR želi afirmirati – od kreativnosti i inovantnosti, interdisciplinarnosti, ekološke svjesnosti, do angažiranosti u pogledu podizanju kvalitete prostora života u svom urbanom, arhitektonskom, socijalnom i turističkom aspektu.

Kompleks akvarija tako sudjeluje na raznim nivoima aktivno u životu grada, od same urbane strukture grada, gdje ona postaje novo gradsko žarište na desnoj obali Korane; do njenog učešća u gospodarskom razvitku grada i okolice integriranjem lokalne turističke ponude, te razvojem uslužnih djelatnosti i proizvodnje, čiji je dio asortimana zastupljen u suvenirnici.

Ekološki aspekt, kao i afirmativan odnos spram urbanog i povijesnog konteksta, akvarij pokazuje kroz koncept zelenih krovova koji građevinu čine gotovo nevidljivom u okolišu čuvajući zelene vizure krajolika, te omogućujući da urbanistička cjelina zadržava prirodni izgled.

Autori kao i voditelji projekta od strane grada i drugih involviranih institucija uspjeli su zajedničkim naporom, ali i hrabrošću i otvorenošću za nove izazove, od Aquatike napraviti ne samo turističku atrakciju, već i generirati veliku ekološku, obrazovnu i znanstvenu vrijednost, koja bez sumnje može biti sjajan putokaz za iznalaženje i definiranje nekog novog i malo drugačijeg identiteta hrvatskog turizma.

 

 

Posebno priznanje ARTUR 2017. u kategoriji “Idejni projekti u arhitekturi i turizmu”

ADAPTACIJA SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA AQUACITY VARAŽDIN
Autori: JANKO JELIĆ
KRISTINA ŠKROKOV
JURAJ GLASINOVIĆ
Investitor: GRAD VARAŽDIN

 

 

 

Malo je gradova u kontinentalnom dijelu Hrvatske koji svoj riječni pojas stavljaju u funkciju lokalnog stanovništva i turizma.
Na prostoru bivšeg eksploatacijskog polja šljunka Motičnjak u Varaždinu kao sanacija terena predložena je nova sportsko-rekreacijska zona s različitim sadržajima.
Navedena sportsko-rekreacijska zona planirana je kao novi turistički punkt Varaždina i Hrvatske, a ovisno o godišnjem dobu ponuđeni su različiti sportsko-rekreacijski sadržaji.

Ne samo promjenom namjene, već i minimalnom izgradnjom planiranih sadržaja ukazuje se na brigu za okoliš, bioraznolikost, stvaranje novih staništa flore i faune te društveno-ekonomsku održivost. Realizacija je planirana kroz nekoliko etapa, tj. kao dugoročan i samoodrživ projekt grada.

Planiranim minimalnim urbanističko-arhitektonskim intervencijama za novu namjenu u prostoru pridonosi se unaprjeđenju kvalitete prostora.

Inovativnost se najviše očituje u očuvanju i unaprjeđenju okoliša, dok se interdisciplinarnim uključivanjem stručnjaka na projektu pridonosi interdisciplinarnom procesu osmišljavanja projekta.

 

 

Posebno prznanje ARTUR 2017. u kategoriji “Realizacije arhitekture u turizmu”

LUKA JAVNE NAMJENE – MARINA MUROSKVA NOVI VINODOLSKI
Autor: ZDL ARHITEKTI d.o.o.
Investitor: NAVICON d.o.o.

 

 

Problem prenapučenosti luke u samom središtu Novog Vinodolskog riješen je gradnjom nove luke jugoistočno od centra grada u prirodnoj uvali Muroskva. Nova luka je sa zapada, sjevera i istoka okružena Jadranskom magistralom, a s juga morem te je na taj način dostupna cestom i morem.

Pridavanjem posebne pažnje zatečenoj geomorfologiji arhitektura kopnenog dijela marine pokušala je poštivati sve karakteristike krškog terena i gotovo se simbiotički uklopiti u prirodne ljepote jadranske obale. Na ovaj način krške vapnenačke stijene te zid postaju elementi koji simboliziraju gradnju u krškom području.

Sagledavajući luku u cjelini vidljivo je da oblikovno poštuje i naglašava prirodne karakteristike mikrolokacije te na taj način pridonosi prepoznatljivosti i autentičnosti te identitetu turističko-nautičke ponude.

Suvremeni pristup projektiranju marina ne zahtijeva interdisciplinarni pristup samo u arhitektonskom oblikovanju, već i ekološkom načinu rješavanja budućeg zahvata u prostoru. Stoga arhitektonska rješenja trebaju ponuditi razumijevanje okoliša i suvremenih potreba.

Ekološka svijest u realizaciji očituje se kroz uporabu solarnih panela za zagrijavanje vode, a luka sa svom njenom ponudom doprinosi društvenoj i ekonomskoj raznolikosti grada.

 

 

Izvor: Društvo arhitekata Zagreba