Sadržaj na portalu Pogledaj.to je zaštićen autorskim pravima (osim ako nije navedeno drugačije). Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja je moguće samo uz prethodnu dozvolu Pogledaj.to ili oglašivača. Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, o tome je dužan izvijestiti Pogledaj.to koristeći adresu info@pogledaj.to.

Sadržaj objavljen na portalu Pogledaj.to smije se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih i drugih vlasničkih prava te svakog navedenog ograničenja prava.