Ovisi li arhitektura o ljudima ili ljudi o arhitekturi?