Natječaj za idejno rješenje Spomen područja “Barutana 1991” u Bjelovaru

Grad Bjelovar raspisuje, a Društvo arhitekata Varaždin (DAV) organizira i provodi urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju Natječaj za izradu idejnog rješenja: Spomen područje “Barutana 1991” u Bjelovaru.

Registarski broj natječaja: 58-18/BJ-UAKL/NJN

Natječaj je predmet nabave na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi – jednostavna nabava.

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA: Natječaj je urbanističko–arhitektonsko–krajobrazni–likovni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju.

INVESTITOR I RASPISIVAČ: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, OIB: 18970641692, Internetska adresa: http://www.bjelovar.hr /, koju zastupa gradonačelnik Dario Hrebak, telefon: +38543622092, e-mail adresa: aposaric@bjelovar.hr.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ: Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon: +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA: Izrađivač Natječajnog elaborata su Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, telefon: +38598791090 (Društvo arhitekata Varaždin) i Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, Optujska 99, 42 000 Varaždin, telefon: +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com (Društvo arhitekata Varaždin).

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ: Natječaj će se provoditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA: Natječaj je pokrenut iz želje da se spomenikom i drugim elementima uređenja dodatno oplemeni postojeće spomen područje “Barutana 1991” u šumi Bedenik te time oda počast hrvatskim braniteljima Domovinskog rata poginulim na ovoj lokaciji, stoga se pozivaju arhitekti i umjetnici da promisle o parceli koja je predmet natječaja i daju joj reprezentativnu vrijednost.

Spomen područje smješteno je na k.č.br. 2181 k.o Nove Plavnice – Hrgovljani. Zajedno sa pristupnim putovima površina cijelog spomen područja iznosi P cca = 93.200m2. Predmet idejnog rješenja koje se razrađuje ovim natječajem je manja zona u jugoistočnim dijelu predmetne čestice. Površina zone obuhvata iznosi P = 4.100 m2.

Cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljih rješenja između više različitih prijedloga, prema propisanim kriterijima ocjenjivanja.
U širem obuhvatu postavljaju se table (info, putokazi…) na temelju prototipa koji će se definirati idejnim rješenjem.

NATJEČAJNI ELABORAT:

Natjecateljima se stavlja na raspolaganje Natječajni elaborat pripremljen na digitalnom mediju te ga natjecatelji mogu preuzeti u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu registraciju (ostavljanje osobnih podataka – ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: natjecajbarutana1991@gmail.com, nakon čega će im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natječajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s poslužitelja. Ukoliko natjecatelj traži natječajnu podlogu i u analognom obliku, ista će biti dostavljena natjecatelju poštom.

ROKOVI:

Početak natječaja: 9. travnja 2018.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 23. travnja 2018. Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: natjecajbarutana1991@gmail.com

Rok za davanje odgovora na pitanja: 30. travnja 2018. Pisani odgovori bit će objavljeni na www.davz.hr i dostavljeni svima koji su podigli natječajni elaborat – podloge i ostavili svoju adresu elektroničke pošte.

Rok, način i vrijeme predaje natječajnih radova: 24. svibnja 2018. do 14 sati ukoliko se rad predaje osobno, a u slučaju slanja poštom, pošiljka na pošti treba biti zaprimljena na isti datum do 14 sati.

Predaja natječajnih radova i adresa za slanje istih je: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s naznakom “NE OTVARAJ – natječajni rad Spomen područje ‘Barutana 1991’ u Bjelovaru”.

Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime pošiljatelja i/li nalijepljena povratnica s imenom pošiljatelja.

Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime prezime, naziv i adresu koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod “pošiljatelj” ne smije u imenu , prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada, niti upućivati na autora natječajnog rada. Svaki takav rad će se nakon provjere i usporedbe ovih podataka diskvalificirati.

ČLANOVI I ZAMJENICA ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNICA:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu tri (3) člana:

Predsjednik ocjenjivačkog suda: Nenad Ravnić dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Članovi ocjenjivačkog suda: Valna Bastijančić Erjavec, prof., zamjenica gradonačelnika Grada Bjelovara, Emilija Vlahek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Zamjenik člana ocjenjivačkog suda: Ida Blažičko, dr.art., akademska kiparica

Tehnička komisija: Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica,

Tajnica natječaja: Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica.

NAGRADE:

Određen je ukupni nagradni fond u iznosu od 40.000,00 kn neto.
Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

Nagrade prema redoslijedu  Broj nagrada       Neto iznos

1. nagrada                                      1                        20.000,00 kn
2. nagrada                                      1                        12.000,00 kn
3. nagrada                                      1                          8.000,00 kn

UKUPNO                                       3                        40.000,00 kn

 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:

Formalni kriteriji: usklađenost rada s Uvjetima natječaja, Programom natječaja i prostorno-planskom
dokumentacijom

Isključit će se radovi:
– predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima,
– koji ne sadrže priloge navedene ovim uvjetima,
– čija oprema natječajnog rada nije u skladu s ovim uvjetima,
– koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom natječaja i ostalim uvjetima natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati radove prema osnovnim kriterijima:
– prostorni koncept u odnosu na širi i uži kontekst,
– prostorna i oblikovna kvaliteta,
– harmonija suvremenog izričaja s povijesnim, krajobraznim i ambijentalnim vrijednostima,
– racionalnost i ekonomičnost rješenja,
– svi nagrađeni radovi moraju biti provedivi.

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica, ovlašteni arhitekt/ica urbanist/ica, ovlašteni krajobrazni arhitekt/ica, dipl.ing.arh, mag.ing.arh.
Mogućnost sudjelovanja stranih natjecatelja definirana je Uvjetima natječaja.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenik člana ocjenjivačkog suda, tajnica natječaja, članica tehničke komisije, izrađivači natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako se time ugrožava konkurencija.

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 560.000,00 kn (bez PDV-a).

OSTALI NAVODI:

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.
Natječaj je objavljen u skladu s odredbama “Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza” (NN 85/14), kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

 

Natječajnu dokumentaciju preuzmite ovdje.

 

 

Izvor: Društvo arhitekata Varaždin