Pejsaž mozaika

Predstavljamo natječajni projekt arhitekata Luke Krmpotića i Ines Mravunac “Mosaic landscape- Pejsaž mozaika”  iz ciklusa Europan 15 za uređenje prostora bivše vojarne Luščić u Karlovcu.
Rad je ušao u završni krug žiriranja (jedan od četiri rada u užem krugu) te je predstavljen na Europanovom Forumu gradova i žirija u Innsbrucku.

U nastavku donosimo tekst o konceptu projekta, čiji su autori arhitekti.

Tema 15. međunarodnog urbanističko-arhitektonskog natječaja Europan je “Produktivni grad”, a Hrvatska je sudjelovala s lokacijama u Ninu i Karlovcu.

Zadatak za karlovačku lokaciju bila je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja prostora bivše Vojarne Luščić prema natječajnom elaboratu naslovljenom “Producing the new urbanity”, čime je tema dodatno obrazložena s obzirom na specifičnosti lokacije.
Osnovno pitanje postavljeno natječajem je: na koji način lokacija bivše vojarne može doprinijeti produktivnosti grada?

Prostor bivše vojarne Luščić prethodnim je urbanističkim planovima oduvijek planiran kao dio cjeline planiranih gradskih prostora, a njezina pozicija u samom centru grada u odnosu na planski izgrađeno gradsko tkivo danas se ponaša kao svojevrsni “nepostojeći prostor”, koji prekida kontinuitet urbanog tkiva grada i prometnih tokova.

Napuštanjem vojarne i prepuštanje prostora na upravljanje Gradu Karlovcu, stvorena je prilika za osmišljavanjem novih urbanističkih vizija ovog, ali i šireg gradskog prostora koji se nalazi na potezu glavne urbanističke osi grada.

Natječajnim elaboratom predviđene su dvije razine zadatka: strategijska razina koja se odnosi na potez cjelokupne glavne urbanističke osi Luščić – Novi centar – Zvijezda – Gaza u duljini 2,5 kilometara, te projektna razina koja se odnosi na prostor bivše vojarne Luščić i njezine kontaktne zone, odnosno obuhvat predviđenog urbanističkog plana uređenja.
Očuvanje urbanog naslijeđa i ostvarenje kontinuiteta urbaniteta moguće je jedino sagledavanjem lokacije bivše vojarne Luščić u kontekstu šireg gradskog prostora i glavne urbanističke osi.

Na strategijskoj razini postavljeno je pitanje kako ostvariti nužne prostorne veze, osmisliti rješenje povezivanja centralnih prostora s obalama rijeka te osmisliti nove programe i sadržaje u skladu s temom produktivnog grada.

Na projektnoj razini postavljen je zadatak kvalitetnog uključivanja prostora bivše vojarne u već ranije izvedeno gradsko tkivo i planiranje nužnih javnih sadržaja poput osnovne škole i dječjeg vrtića, kako za potrebe postojećeg dijela naselja, tako i za novi dio naselja unutar projektne razine natječajnog zadatka.

Osim planiranja javnih sadržaja potrebno je osmisliti nove oblike stanovanja uz napomenu kako stanovanje na ovoj lokaciji nije prioritet s obzirom na negativne demografske trendove i obveze koje proizlaze iz procesa darovanja navedenog prostora, osmisliti adaptabilne i transformabilne prostore, afirmirati kvalitetnu vegetaciju na lokaciji i ostvariti urbane prostore prilagođene pješaku uz raznolikost sadržaja.

Osim okvirnih napomena za planiranje navedenih prostora, elaboratu su priloženi i rezultati ankete radne skupine koju su činili predstavnici gradskih odjela i gradskih četvrti, koji navode niz potrebnih sadržaja kojima bi se podigao standard navedenih gradskih prostora.

KONTEKST

U regionalnom kontekstu, potrebno je sagledati i oživjeti regionalnu ulogu Karlovca kao dijela zagrebačke urbane aglomeracije.
Fenomen “sažimanja grada” (koji uključuje urbane izazove kao što su smanjenje broja i starenje stanovništva, ekonomske krize i migracije) zahtijeva novi strateški pristup koji ne može biti sagledan bez temeljitog istraživanja aktualnih urbanih procesa u makroregiji, s kojom je Karlovac povezan kvalitetnim prometnim vezama.
To uključuje i transformaciju i regeneraciju urbanih brownfielda umjesto okupiranja slobodnog urbanog teritorija greenfielda.

Bogato urbano naslijeđe grada Karlovca obilježeno je višestrukim urbanim i funkcionalnim slojevima koji su stalnim preobrazbama tijekom vremena stvorili prostor pun kontradikcija i suprotnosti: urbano vs. ruralno; renesansno vs. modernističko urbano tkivo; industrijski i vojni vs. kulturni kontekst; prometna vs. zelena infrastruktura; industrijski vs. prirodni okoliš… Suprotnosti nisu sagledane kao prepreka već kao prilika – višeslojna istraživačka platforma za stvaranje novog tipa urbanog tkiva raznolikosti koji će voditi ka formiranju produktivnijeg grada i održivog društva.

Pored povijesne gradske jezgre, Zvijezde, ističe se urbana kvaliteta glavne urbanističke osi grada koja povezuje povijesnu jezgru s novim dijelovima grada.
Ono što danas percipiramo kao glavnu urbanističku os grada rezultat je kontinuiranog urbanističkog planiranja, stoga nosi sve razvojne etape razvoja grada i obuhvaća bitne javne gradske sadržaje uspostavljajući linearni centar grada.
Prostor bivše vojarne Luščić je u tom kontekstu shvaćen kao nastavak tog urbanog poteza, ali i njegov završetak i prijelaz u prirodni krajolik šume Kozjače.

“PEJSAŽ MOZAIKA”

KONCEPT

Rješenje se temelji na paralelnim propitivanju i rješavanju obje razine zadatka: na strategijskom i projektnom mjerilu.
Osnovna premisa projekta je korištenje urbanog i prirodnog pejsaža, te osmišljenog javnog programa kao katalizatora urbanog razvoja.

Programska ideja temelji se na principu “mozaika” kao pristupa i prostorno-planerskog alata za formiranje tipa urbanog pejsaža koji će uključivati različite programe i funkcije omogućavajući u isto vrijeme adaptibilno i transformabilno urbanističko rješenje.
Prostor urbanističke osi Luščić – Novi centar – Zvijezda – Gaza, kao i lokacija bivše vojarne Luščić postaju PEJSAŽ MOZAIKA.

Urbanistička os postaje poligon za stvaranje novog tipa kreativne industrije, kulturnih tvornica i novih oblika (samo)zaposlenja.
Na razini užeg obuhvata to znači stvaranje urbanog tkiva sa svim aspektima željene urbanosti koja uključuje miješane i adaptibilne namjene, nove tipologije, napredniju mobilnost, nove vrste ekonomije, uporabu obnovljivih izvora energije (solarna i geotermalna) i kreaciju novog javnog prostora.

STRATEGIJSKA RAZINA RJEŠENJA

Na strategijskoj razini, glavna je urbanistička os Luščić – Novi centar – Zvijezda – Gaza zamišljena kao linearni prostor na kojem su smještene osnovne urbane funkcije i prepoznatljivi javni ambijenti koji stvaraju novi urbani karakter grada.
U širem kontekstu Karlovca, urbanistička os povezuje tri tipa pejsaža:

1. prirodni pejsaž šume Kozjače

2. urbani pejsaž duž urbanističke osi Luščić – Novi centar – Zvijezda – Gaza

3. prirodni riječni pejsaž obala rijeka Korane i Kupe

Dijelovi prostorne cjeline međusobno se nadopunjuju planiranim sadržajima koji služe potrebama cjeline, ali i na razini pojedinih gradskih četvrti i njihovog okolnog prostora.
Na strategijskoj razini rješavaju se prostorni problemi u zonama postojeće izgradnje, dok se na krajevima urbanističke osi – Luščić i Gaza, predviđaju novi gradski prostori koje karakterizira modularna blokovska izgradnja lako prilagodljiva nepredviđenim scenarijima.

Duž glavne urbanističke osi predviđaju se tornjevi mješovite namjene kao urbani reperi na odabranim lokacijama kojima se pojačava prostorni dojam i orijentacija duž osi.

Prometno rješenje temelji se na povezivanju započetih prometnih i urbanih poteza čime se ostvaruje cjelovitost prometne mreže, a prometne prepreke rješavaju se rekonstrukcijom postojećih i izvedbom novih pothodnika čime su omogućeni sigurni pješački putevi.

PROJEKTNA RAZINA RJEŠENJA

Na projektnoj razini – lokaciji bivše vojarne Luščić, rješenje urbane matrice proizašlo je iz koncepta sagledane cjeline, te se ostvaruje integracija s okolnim gradskim prostorima u jednu cjelinu, uz ostvarivanje identiteta novog gradskog prostora.

Lokacija postaje PEJSAŽ MOZAIKA: višenamjenski prostor visoke gustoće sadržaja i programa unutar kojeg se smještaju javne građevine i površine (škola, vrtić, koncertna dvorana, sportski prostori, parkovi, promenade, trgovi, prometna infrastruktura), inovativne i možda nepredvidive aktivnosti, kreativna i digitalna industrija, kulturne tvornice...
Naglasak je stavljen na širenje javnog prostora koji se kreće kroz više razina (podzemna razina: garaže; javno prizemlje; prvi kat i zadnji kat: razni tipovi i oblici javnog i polujavnog prostora).

Rješenje afirmira kvalitetnu zatečenu vegetaciju u središnjem dijelu obuhvata te je oblikuje kao nastavak planiranog perivoja u Novom centru s kojim je povezan zelenim pothodnikom ispod gradskog prometnog prstena. Radi ostvarivanja sigurnih pješačkih tokova, središnja prometnica je denivelirana te ujedno služi kao pristup podzemnoj garaži ispod središnjeg trga.

Urbanistička os je naglašena drvoredima, te je njezino sagledavanje moguće s vidikovca na najvišem jugozapadnom dijelu obuhvata.

Planiranje sadržaja ide u smjeru preklapanja sadržaja i uklapanja stambene namjene čime se osigurava vitalitet prostora uz predviđene javne sadržaje: osnovna škola i dječji vrtić, bazenska ili klizačka dvorana, glazbena škola s koncertnom dvoranom, dom za starije, inovacijski centar, umjetnička kolonija, hitne službe, kongresni centar i trgovački sadržaji.

Dio postojećih građevina je zadržan i uklopljen u novostvorenu urbanu matricu, s mogućnošću izvedbe novih građevina na njihovim pozicijama.

FAZE IMPLEMENTACIJE RJEŠENJA

Proces implementacije plana odvija se kroz 3 osnovne faze:

Faza 1: Priprema. Čuvanje prostora – Luščić park
Rušenje postojeće nefunkcionalne građevne strukture u obuhvatu i recikliranje preostalog građevinskog materijala.

Faza 2: Program i Plan. Urbanistički plan za Luščić
Istovremeno razvijanje i implementacija urbanističkog plana (program, infrastruktura i mreža urbanih blokova) s aktivnom participacijom lokalne zajednice.

Faza 3: Gradnja i korištenje. Luščić: Pejsaž Mozaika
Planiranje i projektiranje prema planu u fazama (prvo se grade potrebne javne građevine i prostori produkcije s pridruženim stambenim i komercijalnim prostorom kako bi se stvorila održiva zajednica)

Predložena urbana struktura – PEJSAŽ MOZAIKA – predstavlja “matricu mogućnosti”, unutar koje se formiraju adaptabilni blokovi – površine izgradnje koje omogućuju faznost implementacije rješenja, fleksibilnost daljnjeg programskoga razvoj i kreativnost arhitektonskog oblikovanja – istovremeno čuvajući urbani i prostorni koncept cjeline.

EUROPAN 15 – “PRODUKTIVNI GRAD”

KARLOVAC: Luščić – Producing the new urbanity

Urbanističko – arhitektonsko rješenje “Mosaic Landscape – Pejsaž mozaika”

Lokacija: Karlovac

Autori: Luka Krmpotić, Ines Mravunac

Suradnja: Martina Petrač (3D vizualizacije)

Godina projekta: 2019.

Površina šireg obuhvata: 500 ha

Površina užeg obuhvata: 25 ha