Rezultati natječaja za uređenje Ulice Ljerke Šram na Savici

Grad Zagreb i zajednica ponuditelja koju čine Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) i Sveučilište u Zagrebu-Arhitektonski fakultet objavljuju rezultate za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja ulice Ljerke Šram.

 

00

Na natječaj koji je trajao od 12. veljače 2016. do roka za predaju natječajnih radova 12. travnja 2016. regularno je zaprimljeno 12 radova.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Vedran Duplančić, ovl.arh., predsjednik OS-a, Dunja Žmikić, dipl.ing.arh., dopredsjednica OS-a, Anja Dulčić, dipl.ing.arh., Sanja Gašparović, dipl.ing.arh., Andreja Ilijanić dipl.ing.arh., Kata Marunica, dipl.ing.arh., zamjenica OS-a – na VI. plenarnoj sjednici održanoj 5. svibnja 2016. donio je većinom glasova sljedeće odluke:

I. Nagrada u neto iznosu 46.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 12

Autorski tim:
Mario Kralj
Dora Lončarić
Saša Košuta
Zora Salopek Baletić

1-0

1-2

1-3

 

II. Nagrada u neto iznosu 34.500,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 03
Autori:
prof.dr.sc. Dražen Juračić, dipl.ing.arh.
Jelena Skorup Juračić, dipl.ing.arh.
Marija Grković, dipl.ing.arh.

Suradnici:
Vid Juračić, student arhitekture
Ivica Keršić, student arhitekture, 3D prikazi
Sanija Kulić, bacc.oec.
Toni Lončar, student arhitekture
Ines Jakopanec, studentica arhitekture

2-2

2-1

2-3

 

III. Nagrada u bruto iznosu 23.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 10
Studio Žic
Autor: Ivan Žic

3-2

3-1

3-3

IV. Nagrada u neto iznosu 11.500,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 11
Autori:
Damir Ljutić
Judita Ljutić

Suradnici:
Marina Tolj
Sven Sorić
Hrvije Spudić
Enco Dell′Olio

4-1

4-2

Registarski broj natječaja: 22-15/ZG-UA/NJN
Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja 2427-2015-EMV

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD ZAGREB, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937
tel. +385 1 6585 773, e-mail: planovi@zagreb.hr ,
odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl.politolog.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA: Zajednica ponuditelja koju čine: Društvo arhitekata Zagreba (DAZ), Trg bana Jelačića 3/I, Zagreb, OIB:87490332083, koje zastupa predsjednik dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh. tel. 01/481-6151, fax. 01/481-6197, e-mail: natjecaji@d-a-z-.hr . i Sveučilište u Zagrebu-Arhitektonski fakultet, Zagreb, fra Andrije Kačića Miošića 26, MB: 32404952, OIB: 42061107444, što ga zastupa prof.mr.sc. Boris Koružnjak, dipl.ing.arh.

IZRAĐIVAČ natječajnog zadatka odnosno programa: Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu,Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Kačićeva 26, Zagreb Izv.prof.dr.sc. Krunoslav Šmit, dipl.ing.arh.
Primorska 2, Zagreb, OIB 79785939717, ovlašteni arhitekt broj A3548
krunoslav.smit@arhitekt.hr , tel: +3851 4639180

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje ulice Ljerke Šram.
Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 45. do 48. ZJN-i, ostalim odredbama ZJN-i koje se primjenjuju na natječaj, Odlukom o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14) te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA: dobivanje najkvalitetnijeg urbanističko-arhitektonskog rješenja kojim će se odrediti cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja, pristupnih ulica i kontaktnog područja s postojećim zgradama.

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Naručiteljem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno čl. 45.st.4.t.2. ZJN.

Procijenjena vrijednost nabave u iznosu od 713.000,00 kn(bez PDV-a) temelji se na ukupnom iznosu nagradnog fonda kao i naknadama Ocjenjivačkom sudu, zamjenskom članu, tehničkoj komisiji i tajniku, naknadi Provoditelju natječaja i materijalnim troškovima natječaja u vrijednosti 216.000,00 kn (bez PDV-a) te vrijednosti usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije koja se namjerava sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 28. stavak 2. točka 6. ZJN, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja je zadovoljila uvjete sukladno ZJN-i pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN-i i u skladu s Pravilnikom o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata u iznosu do 497.000,00 kn neto (bez PDV-a). Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju i uređenje prostora i njegovo opremanje sukladno pozitivnim propisima.

 

Izvor: DAZ