Novac, novac, novac

Donosimo vam dva digitalna kolaža – homage grafičkog dizajnera Dejana Mraovića dugoj povijesti srpskih i jugoslavenskih dinara.

“Posebno me je interesirala tipografija naših novčanica. Brojni fontovi (tekstovi i denominacije) preuzeti su s različitih banknota iz svih perioda države: kneževina, kraljevina, republika, demokracija, komunizam, socijalizam, diktatura. Skenirane novčanice uključene u moje kolaže dobijene su ljubaznošću Numizmatičke zbirke Trezora Narodne banke Srbije u Beogradu, a uključuju novac iz država: Kneževina Srbija (1815-1882), Kraljevina Srbija (1882-1918), Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca (1918-1929), Kraljevina Jugoslavija (1929-1943), Demokratska Federativna Jugoslavija (1943-1945), Federativna Narodna Republika Jugoslavija (1945-1963), Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (1963-1992), Savezna Republika Jugoslavija (1992-2003), Državna Zajednica Srbija i Crna Gora (2003-2006), Republika Srbija (2006-).”

Dejan_Mraovic_Homage_to_the_Denominations_on_the Serbian_and_Yugoslav_Banknotes

Dejan_Mraovic_Homage_to_Typography_on_the_Serbian_and_Yugoslav_Banknotes